1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 ราย ..

ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
23 พฤศจิกายน 3104

ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ