1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดระบบทดสอบการหาร ..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดระบบทดสอบการหารอยร้าวด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ (Magnetic Bench Unit) จำนวน 1 ชุด
28 กันยายน 3109

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดระบบทดสอบการหารอยร้าวด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ (Magnetic Bench Unit) 

จำนวน 1 ชุด 


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร.2909