1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผน ระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด 1 รา ..

ประกาศแผน ระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด 1 รายการ
08 ตุลาคม 3105

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุสำนักงานอธิการบดี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 038 627000 ต่อ 5605ในวันและเวลาราชการ