1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จำนวนเงิน 4,014,216.75 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
31 พฤษภาคม 3107

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์  และอาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จำนวนเงิน 4,014,216.75 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)