1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)จ้างปรับปรุงผนัง รอยรั่ว และกรอบหน้าต่าง อาคารบั ..

จ้างปรับปรุงผนัง รอยรั่ว และกรอบหน้าต่าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน จำนวน 1 งาน
27 ตุลาคม 3103

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ชั้น 3 อาคาร TGGS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หรือ โทรศัพท์ 0-2555-2909