1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปล ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) จำนวน 1 งาน
13 กันยายน 3107

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน  2565) จำนวน 1 งาน