1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องดิจิทัลประมว ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องดิจิทัลประมวลผลสำหรับงานสถาปัตยกรรม จำนวน 10 เครื่อง
02 พฤศจิกายน 3108

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการครุภัณฑ์เครื่องดิจิทัลประมวลผลสำหรับงานสถาปัตยกรรม จำนวน 10 เครื่อง

ติดต่อสอบถาม งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 6802