1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการร ..

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ
15 พฤศจิกายน 3105

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ