1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
22 พฤศจิกายน 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน