1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุแบบ 4 สถาน จำนวน 2 ชุด

ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุแบบ 4 สถาน จำนวน 2 ชุด
13 มีนาคม 3109

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม