1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center กทม. และวิทยาเขตระยอง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17 มกราคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center กทม. และวิทยาเขตระยอง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563