1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
26 ธันวาคม 3105

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ที่สำนักงานคณบดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อาคาร 96 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่         2-9 มกราคม 2563 หรือโทรศัพท์ 25 555 2000 ต่อ 3810 หรือ http://procurement.kmutnb.ac.th/              ในวันและเวลาราชการ