1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk 250 GB จำน ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk 250 GB จำนวน 50 ตัว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
10 กรกฎาคม 3104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk 250 GB จำนวน 50 ตัว