1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิ ..

ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ จำนวน1ชุด(ครั้งที่2)
09 เมษายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่


กองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันที่ 9- 23 เมษายน 2558
หรือโทร.02-555-2000 ต่อ 1114 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ.