1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากา ..

ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบไม่รวมอะไหล่ (จำนวน 996 เครื่อง) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
04 ตุลาคม 3109

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือโทร. 0-2555-2000 ต่อ 6111