1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR จ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (ครั้ง ..

ประกาศ TOR จ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน
16 มีนาคม 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศ TOR จ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน