1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสารขนาด ..

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
26 มกราคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1416, 02-555-2098