1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภั ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก จำนวน 6 ชุด
08 ธันวาคม 3107

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ  ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก จำนวน 6 ชุด