1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
03 มีนาคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน