1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เครื่องทดสอบแรง Fatigue ต่อรางรถไฟ ไม้หมอน และอุ ..

เครื่องทดสอบแรง Fatigue ต่อรางรถไฟ ไม้หมอน และอุปกรณ์ยึดจับ ขนาด 500KN จำนวน 1 ชุด
03 เมษายน 3106

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.025552000 ต่อ 1114 คุณธีณพัฒน์