1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
01 สิงหาคม 3104

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานพัสดุฯ

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4221-4223
โทรสาร. 0 2555 2186