1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)

ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
19 พฤศจิกายน 3104

ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)