1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การศึ ..

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การศึกษา รายการถังหมักขนาด 1.8 ลิตร จำนวน 1 ชุด
11 พฤษภาคม 3108

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการครุภัณฑ์การศึกษา รายการถังหมักขนาด 1.8 ลิตร จำนวน 1 ชุด