1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุง ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาชั้น 7 จำนวน 1 งาน
23 พฤษภาคม 3108

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาชั้น 7 จำนวน 1 งาน