1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชั้น ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชั้น 1 ถึงชั้น 5 ด้านศาลริมคลอง อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
11 กุมภาพันธ์ 3107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชั้น 1  ถึงชั้น 5  ด้านศาลริมคลอง อาคาร 52 จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255