1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประก ..

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบด้วยการฉายแสงรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง
22 กรกฎาคม 3107

ขอประกาศแผนเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบด้วยการฉายแสงรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909