1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมารัก ..

ประกาศ TOR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67)
30 มิถุนายน 3109

งานพัสดุ กองงานวิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง

หมายเลขโทรศัพท์  0 3862 7000  ต่อ5103