1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. ..

ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 3850 จำนวน 1 ระบบ
17 มกราคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น 6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 3850 จำนวน 1 ระบบ