1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 8 อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
17 ตุลาคม 3104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 642,404.06 บาท