1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ตุลาคม 3108


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สำนักงานคณบดี หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
หรือโทร. 0-2555-2000 ต่อ 6222