1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิต ..

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 กุมภาพันธ์ 3104

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ  3 มิติเสมือนจริง  จำนวน 1 ชุด 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่หน่วยพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หรือโทร.02-555 -2000 ต่อ 3255 หรือ FAX  02-585-7360