1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระยะใกล้ จ ..

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระยะใกล้ จำนวน 20 เครื่อง
16 กันยายน 3108

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตระยอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 038-627000 ต่อ 5103