1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำและความละเอียดสูง จำนวน 2 เครื่อง
11 มีนาคม 3106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำและความละเอียดสูงจำนวน 2 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255