1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการซอฟต์แ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 60 License
26 พฤศจิกายน 3107

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือโทร 038 627 000 ต่อ 5524