1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษระบบควบคุมเครือข่ ..

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Controller Wireless CISCO 5508) จำนวน 1 ระบบ
23 มิถุนายน 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายกทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (คอนโทรลเลอร์ไร้สาย CISCO 5508) จำนวน 1 ระบบ