1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ..

ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ประจำปีงบประมาณ 2562
20 กรกฎาคม 3104

ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ประจำปีงบประมาณ 2562