1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเชื่อมเส ..

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อมและข้อบกพร่องจากการเชื่อม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
05 มกราคม 3107

ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพัสดุ 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

เบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 2295