1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกร ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 2 ระบบ
14 มกราคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 2 ระบบ