1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เตาสำหรับเผาชิ้ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เตาสำหรับเผาชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง
08 กรกฎาคม 3108

ติดต่อสอบถามได้ที่

งานพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร 02-555-2909