1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภั ..

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายหลักของ ม. เพื่อรองรับการใช้งาน IPv 6
05 มีนาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่ 
สำนักงานผู้อำนวยการ ห้อง 504  ชั้น 5  อาคารอเนกประสงค์
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 11 มีนาคม 2558

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 2206
ในวันและเวลาราชการ