1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคา ..

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มกราคม 3105

ติดต่อสอบถาม งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 


โทร 0 2555 2000 ต่อ 4221-3