1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกป ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
03 ธันวาคม 3107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  หรือ โทร. 0 3721 7340 ต่อ 7012, 7014