1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบปฏ ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมแบบลำดับขั้น จำนวน 1 ระบบ
09 พฤศจิกายน 3109

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี โทร. 037-217339