1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวง ..

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวงคราม 2 จำนวน 1 ห้อง
18 กรกฎาคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นสอบราคาได้ที่กองงานพัสดุ สำนักคณบดี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.