1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบแขนกลหุ่นยนต์แบบ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบแขนกลหุ่นยนต์แบบสองแขนความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับมนุษย์ จำนวน 1 ชุด
07 มกราคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบแขนกลหุ่นยนต์แบบสองแขนความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับมนุษย์ จำนวน 1 ชุด