1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ ..

ประกาศร่าง TOR จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว แบบ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จอ
07 พฤศจิกายน 3109

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ โทร.038-627000 ต่อ 5523 (คุณเจษฎาภรณ์)