1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สนับสน ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ชุด
09 มกราคม 3110

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ชุด