1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 ราย ..

โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ)
20 พฤศจิกายน 3103

โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ) สำนักหอสมุดกลาง โทร. 02-555-2000 ต่อ 2104 

ติดต่อคุณดุษฎี ไชยชนะ เจ้าหน้าที่