1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนประตูน้ำงานระบบประปาใน ..

ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนประตูน้ำงานระบบประปาในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 งาน
29 มีนาคม 3103