1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องทดสอบภ ..

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
10 ตุลาคม 3109

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  รายการ เครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร.2909